PLUIMVEELOKET

Afbeeldingsresultaat voor vraagteken logoWat is de invloed van probiotica op pluimveemest?

 
Demonstratieproject OPTIWEL-EMIS - Doormeten van actuele welzijnstrends in functie van stikstofuitstoot bij vleeskuikens (2023-2024)

In januari 2023 startten het Proefbedrijf Pluimveehouderij, ILVO, Landsbond Pluimvee en Boerenbond een demonstratieproject Optiwel-Emis waarin onderzocht zal worden in welke mate bepaalde maatregelen die het dierenwelzijn ten goede komen, verenigbaar zijn met een realisatie van de emissiereductie in de praktijk. Onder andere een lagere bezettingsdichtheid alsook de keuze voor trager groeiende vleeskuikenrassen zal onderzocht worden. 

Eur. Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

 
Project KUIKEMIS - Aanpak emissies aan de bron (2018-2022)

In september 2018 werd een nieuw VLAIO-project rond emissies opgestart aan het ILVO, in samenwerking met het Proefbedrijf Pluimveehouderij en Innovatiesteunpunt. Er zal getracht worden om het ontstaan van emissies in de stal te reduceren (brongerichte aanpak), via o.a. voeder-, inrichting- en ventilatiestrategieën.

VLAIO
 
ILVO-Meetcampagne rond luchtemissies bij AEA-stalsysteem P-6.4

In januari 2020 werd het eindrapport voorgesteld van de ILVO-meetcampagne rond luchtemissies bij ammoniak-emissiearme stalsystemen van het type P-6.4 (warmtewisselaar en luchtmengsysteem voor droging strooisellaag). Hoofddoel van die meetcampagne was een emissiefactor te bepalen voor ammoniak en geur voor dit stalsysteem. Daarnaast werden ook richtinggevende fijn stof- (en in mindere mate broeikasgas-)metingen uitgevoerd. 

 
Beperking van emissies en optimaal ruimtegebruik van veestallen in Vlaanderen (2019)

Op 7 november 2019 organiseerde ie-net een studienamiddag rond de beperking van emissies en optimaal ruimtegebruik van veestallen in Vlaanderen. Een verslag hiervan kan u vinden in de twee onderstaande artikel. 

 
Emissiereductie in kippenstallen (2019)

Het Departement Landbouw & Visserij bracht in juli 2019 een brochure uit rond 'Emissiereductie in kippenstallen'. Hierin worden de reductieprincipes, ammoniakemissiearme systemen voor leghennen en vleeskippen; en de PAS-maatregelen besproken. Systemen voor opfok en moederdieren alsook nageschakelde technieken als luchtwassers worden buiten beschouwing gelaten.
Emissiereductie in kippenstallen - Brochure departement Landbouw & Visserij (Van Gansbeke & Van den Bogaert, 2019)

 

Studie Intensieve veeteelt en de gezondheid van de omwonenden (2018)

In 2018 bracht ILVO een brochure uit rond deze studie die werd uitgevoerd in opdracht van de provincie West-Vlaanderen. Op basis van dit literatuuronderzoek kan geconcludeerd worden dat een groot aandeel van de onderzochte potentiële gezondheidsrisico's niet aanwezig zijn en/of niet specifiek zijn voor de omwonenden van de veehouderijen. 
Brochure 'Intensieve veeteelt en de gezondheid van de omwonenden - Analyse van de problematiek op basis van een literatuurstudie (Brusselman et al., 2018)

 
Ammoniak-emissiearme stalsystemen pluimvee (2019)

Sinds 2003 moeten nieuwe varkens- en pluimveestallen gebouwd worden volgens één van de technieken die bepaald worden in een lijst van stalsystemen van ammoniakreductie. Deze verplichting geldt niet voor biologische stallen en rundveestallen.

 • Lijst van AEA-stalsystemen pluimvee: Op deze lijst vindt u zowel de ammoniakemissiefactor als het N-verlies per staltype
 • In het Ministerieel Besluit van 31 mei 2011 wordt de oorspronkelijke AEA-lijst weergegeven. Latere ministeriële besluiten zorgen voor toevoegingen aan deze AEA-lijst. Deze toevoegingen kan u bekijken via deze link (meest recente informatie). Voor pluimvee worden de toevoegingen hieronder nog eens weergegeven:
  • MB (16 augustus 2012) geeft definitie voor schuine wanden en voegt grondhuisvestingsystemen voor leghennen en opfokpoeljen van leghennen toe
  • MB (19 juli 2013) voegt grondhuisvestingsysteem met warmeheaters toe voor slachtkuikens en voor opfokpoeljen van slachtkuikenouderdieren
  • MB (13 juni 2016) voegt nieuw stalsysteem (P-6.9) met warmtewisselaar voor slachtkuikens toe. Emissiefactor voor bestaande stalsysteem P-6.4 wordt ook aangepast
  • MB (28 mei 2018) voegt volgde informatie toe:
   • definities afgedekte container, gesloten mestopslag, continue registratie en heater
   • emissiefactoren voor ammoniak die afhankelijk zijn van het soort mestopslag of droogtunnel buiten de stal en dit voor bestaande stalsystemen P-2.1, P-3.1, P-4.3, P-4.4, P-4.5 en P-4.6
   • een nieuw stalsysteem voor legkippen waarbij de natte mest dagelijks uit de stal wordt afgevoerd naar een droogtunnel met geforceerde mestdroging (P-3.6)
   • een variant van het bestaande stalsysteem P-6.4 waarbij verschillende warmtewisselaars in de stal staan
  • MB (26 februari 2019) voegt nieuw stalsysteem P-6.10 toe met warmwaterbuizenverwarming voor slachtkuikens

Meer informatie kan u vinden op de site van de Vlaamse Landmaatschappij.