PLUIMVEELOKET

BRONGERICHTE VERMINDERING VAN AMMONIAKEMISSIE CENTRAAL IN NIEUW PROJECT

 

In september 2018 ging een nieuw project aan het ILVO van start met als titel ‘Naar een meer duurzame pluimveehouderij via brongerichte vermindering van ammoniakemissie’. Het vierjarig project is een samenwerking met het Proefbedrijf Pluimveehouderij en het Innovatiesteunpunt en is gericht op vleeskuikens. Het voornaamste doel is om de pluimveesector verder op weg te helpen naar een maatschappelijk gedragen emissiearme pluimveehouderij.

Sector onder vuur

De laatste jaren wordt de pluimveesector geconfronteerd met steeds strengere eisen, onder andere voor wat het milieu betreft. Ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid krijgt een steeds grotere rol toebedeeld. Pluimveehouders zijn genoodzaakt hierop in te spelen en zijn steeds op zoek naar de beste methodes om hun (ammoniak)emissies te reduceren.

Aanpak bij de bron

Dit gebeurt vaak door de zogenoemde ‘end-of-pipe-technieken’ die zorgen voor de opvang van reeds ontstane emissies. Het opgestarte project van ILVO, het Proefbedrijf Pluimveehouderij en het Innovatiesteunpunt draait de rollen om en probeert het ontstáán van de emissies te reduceren; een aanpak bij de bron dus.

Mogelijke strategieën

Ammoniakvorming kan worden gereduceerd door de stikstofexcretie te verminderen of door ervoor te zorgen dat de kippen drogere mest produceren. In het project zullen hiervoor nieuwe strategieën worden ontwikkeld met focus op voeding, inrichting en ventilatie. Wat voeder betreft zal onder andere bestudeerd worden of een verdere verlaging van het ruweiwitgehalte haalbaar en effectief is. Wat inrichting betreft wordt onderzocht of de drinkvoorzieningen kunnen worden aangepast. Wat ventilatie betreft, tot slot, wordt gekeken of via aanpassingen aan het -regime of -patroon in de stal de mest droger kan worden gemaakt.

Haalbaar voor de praktijk

Belangrijk is dat de maatregelen makkelijk implementeerbaar zijn en geen negatieve gevolgen hebben op de dierprestaties. Uiteraard is de economische haalbaarheid van een maatregel voor het pluimveebedrijf van cruciaal belang, zowel voor het succes van de aanpak als voor de toepasbaarheid ervan in de praktijk.

Mening sector gevraagd

De onderzoekers willen daarom weten hoe de sector staat tegenover de mogelijke strategieën. Zijn ze toepasbaar, effectief en worden ze breed gedragen? Om dit te weten te komen, zullen pluimveehouders tijdens het project gevraagd worden om deel te nemen aan technische discussiegroepen. Na het testen op kleine schaal van enkele mogelijke strategieën, worden de beste praktijken op een 8-tal commerciële pilootbedrijven getest. Parameters als ammoniakemissie, zoötechnische prestaties, strooiselkwaliteit en voetzoollaesies zullen tijdens deze testen opgevolgd worden.

Haalbare en efficiënte aanpak

De resultaten van het project zullen kenbaar worden gemaakt aan de brede pluimveesector. Het projectteam hoopt uiteraard efficiënte en haalbare technieken voor te kunnen stellen die de ammoniakemissie bij de bron aanpakken.

Tekst: Karolien Langendries (PLUIMVEELOKET, 2018)

Contactpersonen project: evelyne.delezie@ilvo.vlaanderen.be; peter.demeyer@ilvo.vlaanderen.be; madri.brink@ilvo.vlaanderen.be.