PLUIMVEELOKET

AMMONIAK-EMISSIEREDUCERENDE
MAATREGELEN EN TECHNIEKEN (PAS)

Het afzetten van stikstof in speciale beschermingszones (SBZ) bemoeilijkt de realisatie van de natuurdoelen. Dit betekent dat het verlenen van vergunningen aan bedrijven die stikstof uitstoten in de buurt van deze zones eveneens bemoeilijkt wordt. Om zowel de natuurdoelen te kunnen realiseren als de betrokken bedrijven een toekomst te geven werd de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in het leven geroepen. De PAS beoogt bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) door de uitstoot van stikstof terug te dringen.

Actuele informatie over PAS op de ILVO website

Stikstof en PAS gerelateerd onderzoek

 • Lopende onderzoeksprojecten
  • Overzicht van de lopende onderzoeksprojecten
  • RAMBO - Reductie van ammoniak via brongerichte en flankerende oplossingen: Innovatieve maatregelen en technieken voor de reductie van ammoniakemissies bij varkens en pluimvee. Op test- en demolocaties installeren we nieuwe experimentele maatregelen om ammoniakuitstoot te verlagen in varkens- en pluimveestallen.
  • RAMBIO - Reductie van ammoniakemissies in de biologische veehouderij: Dit project onderzoekt maatregelen die pluimvee-, varkens- en geitenbedrijven kunnen nemen om hun ammoniakemissie te reduceren en tegelijk conform te blijven met de biologische wetgeving.
  • OPTIWEL-EMIS - Doormeten van actuele welzijnstrends in functie van stikstofuitstoot bij vleeskuikens: In januari 2023 startten het Proefbedrijf Pluimveehouderij, ILVO, Landsbond Pluimvee en Boerenbond een demonstratieproject Optiwel-Emis waarin onderzocht zal worden in welke mate bepaalde maatregelen die het dierenwelzijn ten goede komen, verenigbaar zijn met een realisatie van de emissiereductie in de praktijk. Onder andere een lagere bezettingsdichtheid alsook de keuze voor trager groeiende vleeskuikenrassen zal onderzocht worden.
 • Afgelopen onderzoeksprojecten
  • Overzicht van de afgelopen onderzoeksprojecten
  • KUIKEMIS - Naar meer duurzame pluimveehouderij via brongerichte vermindering van ammoniakemissie: In september 2018 werd een nieuw VLAIO-project rond emissies opgestart aan het ILVO, in samenwerking met het Proefbedrijf Pluimveehouderij en Innovatiesteunpunt. Er werd getracht om het ontstaan van emissies in de stal te reduceren (brongerichte aanpak), via o.a. voeder-, inrichting- en ventilatiestrategieën.
 • Voorbije events

PAS-lijst en procedure

 • De PAS-lijst omvat ammoniak-emissiereducerende maatregelen en technieken die landbouwers kunnen aanwenden om de berekende bijdrage van hun bedrijf aan de kritische deposities te reduceren. Het is een dynamische lijst die aangepast wordt in functie van ingediende voorstellen, lopend onderzoek en nieuwe inzichten.
 • De procedure voor nieuwe PAS-maatregelen en -technieken kan teruggevonden worden op de website van ILVO.
  • Indieningen gebeuren via VLM
  • Wetenschappelijke beoordeling van kandidaat maatregelen gebeurt door WeComV

AEA stalsystemen

Sinds 2003 moeten nieuwe varkens- en pluimveestallen gebouwd worden volgens één van de technieken die bepaald worden in een lijst van stalsystemen van ammoniakreductie. Deze verplichting geldt niet voor biologische stallen en rundveestallen.

 • Lijst van AEA-stalsystemen pluimvee: Op deze lijst vindt u zowel de ammoniakemissiefactor als het N-verlies per staltype
 • In het Ministerieel Besluit van 31 mei 2011 wordt de oorspronkelijke AEA-lijst weergegeven. Latere ministeriële besluiten zorgen voor toevoegingen aan deze AEA-lijst. Deze toevoegingen kan u bekijken via deze link (meest recente informatie). Voor pluimvee worden de toevoegingen hieronder nog eens weergegeven:
  • MB (16 augustus 2012) geeft definitie voor schuine wanden en voegt grondhuisvestingsystemen voor leghennen en opfokpoeljen van leghennen toe
  • MB (19 juli 2013) voegt grondhuisvestingsysteem met warmeheaters toe voor slachtkuikens en voor opfokpoeljen van slachtkuikenouderdieren
  • MB (13 juni 2016) voegt nieuw stalsysteem (P-6.9) met warmtewisselaar voor slachtkuikens toe. Emissiefactor voor bestaande stalsysteem P-6.4 wordt ook aangepast
  • MB (28 mei 2018) voegt volgde informatie toe:
   • definities afgedekte container, gesloten mestopslag, continue registratie en heater
   • emissiefactoren voor ammoniak die afhankelijk zijn van het soort mestopslag of droogtunnel buiten de stal en dit voor bestaande stalsystemen P-2.1, P-3.1, P-4.3, P-4.4, P-4.5 en P-4.6
   • een nieuw stalsysteem voor legkippen waarbij de natte mest dagelijks uit de stal wordt afgevoerd naar een droogtunnel met geforceerde mestdroging (P-3.6)
   • een variant van het bestaande stalsysteem P-6.4 waarbij verschillende warmtewisselaars in de stal staan
  • MB (26 februari 2019) voegt nieuw stalsysteem P-6.10 toe met warmwaterbuizenverwarming voor slachtkuikens
  • MB (16 juli 2021) voegt P-6.4 toe voor slachtkuikens. Neemt op dat exploitant een melding indient 2 weken voor stalsysteem van de AEA-lijst in gebruik genomen wordt. Herziet hoofdstuk 5 van Bijlage I (S-lijst) met nieuwe eisen voor de luchtwassers en biobedden. Herziet de procedure voor de opname op de lijst van stalsystemen.

Meer informatie kan u vinden op de site van de Vlaamse Landmaatschappij.

ILVO referentietaken ten behoeve van beleidsdomein Omgeving

De Vlaamse veehouderij vertoont sinds enkele jaren een sterke dynamiek. Verschillende factoren, waaronder wetgevende, zorgen voor een investeringsgolf waarbij ook de omvang van de bedrijven aanzienlijk toeneemt. Dit betekent dat ook de impact ervan op de omgeving potentieel groter wordt. Hiervoor moet er een passend wetgevend kader ontwikkeld worden dat ruimte geeft voor dynamiek en tegelijk rekening houdt met mens en milieu. De regelgever en de vergunningverlener willen optimaal inspelen op deze situatie. Bij deze evenwichtsoefening is het beleidsdomein Omgeving gebaat bij een gedegen technisch-wetenschappelijke ondersteuning op vlak van milieubeveiliging in de landbouw. In dit kader verricht ILVO sinds 2012 enkele specifieke referentietaken die verband houden met luchtemissies bij landbouwactiviteiten en duurzame productietechnieken in de landbouw. Meer informatie hierover kan je terugvinden op de website van ILVO.

Stikstofbeleid in Vlaanderen - Meer info

Studies/brochures

Vraag/antwoord

Afbeeldingsresultaat voor vraagteken logoInvloed probiotica op mest: Is er reeds onderzoek uitgevoerd betreffende de invloed van probiotica op de mestproductie bij pluimvee? Consistentie van mest, mesthoeveelheid, inhoud?