PLUIMVEELOKET

leglanger

Het VLAIO-LA project LEGLANGER streeft naar het verantwoord verlengen van de legronde. Het project loopt sinds 1 december 2018 en bestaat uit drie grote luiken, nl. (1) monitoring praktijkbedrijven, (2) de ontwikkeling van een online rekentool en (3) dierproeven op het ILVO. In samenwerking met PEHESTAT worden zestig praktijkbedrijven, verspreid over verschillende huisvestingssystemen, gedurende één volledige legronde gemonitord. Op geregelde tijdstippen wordt op deze bedrijven eikwaliteit, conditie van het vederkleed, deformatie van het borstbeen en bloedparameters onderzocht. Deze grootschalige monitoring moet toelaten risicofactoren en knelpunten te identificeren.

Op basis hiervan kunnen concrete verbeterstrategieën opgesteld worden die ook getest zullen worden in een grootschalige dierproef op het Proefbedrijf Pluimveehouderij. Er zal een online rekentool ontwikkeld worden die pluimveehouders zal toelaten de economisch meest rendabele leeftijd tot vervangen van de toom in te schatten. De online rekentool houdt rekening met zowel economische als productieparameters. De tool wordt momenteel gevalideerd.

Om de langleefbaarheid van leghennen zo optimaal mogelijk te benutten, is het van cruciaal belang inzicht te verwerven in de nutritionele behoeften van oude leghennen. Het afgelopen jaar werden daarom op de kleinveesite van ILVO twee dierproeven uitgevoerd. Enerzijds werd de vraag gesteld of het energie- en eiwitgehalte in het voer van oude leghennen gereduceerd moet/kan worden en anderzijds werd er onderzoek verricht naar het opneembaar fosforgehalte.
Deze experimenten demonstreerden dat het energie- en eiwitgehalte gereduceerd kunnen worden zonder productie of eischaalkwaliteit negatief te beïnvloeden. Op basis van preliminaire resultaten kan er voorzichtig geconcludeerd worden dat ook het opneembaar fosforgehalte gereduceerd kan worden. Het voeren volgens nutritionele behoefte draagt bij aan een verhoogde rendabiliteit en duurzaamheid van pluimveebedrijven.

vlaio

Partnersilvo proefbedrijf pehestat