PLUIMVEELOKET

Vraag

Ik ben een pluimveehouder die bio-leghennen houdt op een kleinschalig niveau. Hoe moet ik mijn drinkvoorzieningen plaatsen om in orde te zijn met wetgeving en dierenwelzijn? 

Antwoord

Wetgeving

Het Koninklijk Besluit (KB) van 17 oktober 2005 bevat de minimumnormen voor de bescherming van de leghennen en is een vertaling van de Europese Richtlijn 1999/74/EG. In dit KB worden allerhande normen uitgeschreven voor huisvesting (en dus ook drinkvoorzieningen). Maar deze wetgeving geldt pas voor kippenhouderijen met meer dan 350 leghennen. 

Indien u dus minder dan 350 leghennen heeft, dient u de voorschriften van het KB van 1 maart 2000 (bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren) te volgen (vertaling van Europese Richtlijn 98/58/EG).

In dit KB staat het volgende voor wat betreft voeder en water:

tekst KB

 

Wat hierin dus gespecifieerd wordt, is dat de drinkinstallaties zodanig geplaatst moeten worden dat er zo weinig mogelijk kans is op verontreiniging. Ook in kader van ziektes (o.a. vogelgriep) is het het beste om het water onder een afdak te plaatsen zodat er geen uitwerpselen van overvliegende wilde vogels in kunnen vallen, wat tot besmettingen kan leiden.

Deze wetgeving beschrijft echter niet hoeveel drinkvoorzieningen er voor welk aantal dieren geplaatst moeten worden. Er staat echter ook niet in of de dieren 24u/24 toegang moeten hebben tot hun drinkvoorzieningen, dan wel hoe lang ze zonder drinken mogen gezet worden. 

Brochure 
Onlangs werd een interessante brochure opgesteld door het CCBT met als titel ‘Houden van (biologisch) pluimvee als neventak’. Het Proefbedrijf Pluimveehouderij maakte deze in opdracht van CCBT. Over water staan volgende rubrieken vermeld: 

water

 

water2

 

Besluit

In de wetgeving voor bedrijven met minder dan 350 leghennen staat niets specifiek genoteerd over drinkvoorzieningen. In de brochure ‘Houden van (biologisch) pluimvee als neventak’ worden enkele mogelijkheden weergegeven van drinkvoorzieningen en wordt ook aangeraden om de dieren altijd over vers water te laten beschikken. Voorzie ook een (overdekte) plaats zodat de kans op verontreiniging gereduceerd wordt.  

 

Onderstaande persoon werd geconsulteerd en heeft een nuttige bijdrage geleverd bij de formulering van dit antwoord:
-   Karlien De Paepe – Vlaamse Overheid / Departement Omgeving

 

Nog vragen?

Bronnen:

Dit antwoord werd door het Pluimveeloket met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van het antwoord op uw vraag. De gebruiker van dit antwoord ziet af van elke klacht tegen het Pluimveeloket, of zijn medewerkers, van welke aard ook, met betrekking tot het gebruik van het gegeven antwoord. In geen geval zal het Pluimveeloket of zijn medewerkers aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van dit antwoord.

Versie:
1
Onderwerp:
Drinkvoorzieningen bio-leghennen
Datum:
26-06-2019