PLUIMVEELOKET

Waterverbruik in de veehouderij (2023-2025)

In dit Blue-Deal project van de Vlaamse Overheid wordt gestreefd naar een efficiëntieverhoging van het waterverbruik in de dierlijke sector, vooral door het verzamelen van correcte cijfers rond waterverbruik, door bewustmaking van de veehouders rond mogelijke waterbesparing en door kennisoverdracht rond alternatieve waterbronnen en waterbehandelingen. Door een beter inzicht te krijgen in hun basis- en piekverbruik doorheen het jaar en per waterbron kunnen landbouwers proactief maatregelen treffen ten aanzien van de verwachte tekorten. Dit project zal ook leiden tot een verfijning van de kengetallen rond waterverbruik in de veehouderij. 
Projectpagina WAVE

Blue Deal - Vlaamse overheid

 
Demoproject 'Goed drinkwater, onzichtbaar goud op een veeteeltbedrijf' (2019)

Dit demonstratieproject wordt gesubsidieerd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en is een samenwerking tussen Proefbedrijf Pluimveehouderij, Inagro, Hooibeekhoeve en PVL Bocholt. In dit project tracht men te demonstreren hoe gerecupereerd regenwater met de nodige technologie kan omgevormd worden tot kwalitatief drinkwater voor vleeskuikens.
Projectfiche 'Goed drinkwater, onzichtbaar goud op een veeteeltbedrijf' (Proefbedrijf Pluimveehouderij)

Demonstratieproject EU

 
Praktijkgids water in de land- en tuinbouw

Water is onmisbaar op een land- en tuinbouwbedrijf maar kwalitatief goed water wordt schaars en kostbaar. Het Departement Landbouw & Visserij stelde een praktijkgids "Water in de land- en tuinbouw" op waarmee ze de land- en tuinbouwer willen aanmoedigen om creatief aan de slag te gaan om de oppervlakte- en grondwatervoorraden en hun natuurlijke omgeving maximaal te beschermen.

Praktijkgids water in de land- en tuinbouw (dep. Landbouw & Visserij)