PLUIMVEELOKET

(ARBEIDS)VEILIGHEID

Bescherm je tegen stof in de pluimveestal (2018)

De stofconcentraties in volièresystemen zijn hoger dan deze in de verrijkte kooi-systemen. Dit kan een effect hebben op de longen van de pluimveehouder, maar uit onderzoek van het Proefbedrijf Pluimveehouderij en de fac. Diergeneeskunde (UGent) blijkt dat ook de kippen hier last van hebben. Bescherm je als pluimveehouder steeds goed tegen dit stof en draag een stofmasker!
Stof in volières: niet alleen gevaarlijk voor de pluimveehouder, maar ook voor de kip - Mededeling Proefbedrijf Pluimveehouderij (Zoons & Kempen) & Fac. Diergeneeskunde, UGent (Garmyn), 2018

Stofreductie in een volièresysteem (2016)

In volièresystemen is de stofconcentratie in de stal hoger. Dit kan gevolgen hebben voor zowel de gezondheid van de pluimveehouder als van de kip. Uit deze mededeling blijkt dat door het frequent verwijderen van strooisel het grof stof kan gereduceerd worden, maar dat dit niet voldoende is voor de fijnere stofpartikels. Een combinatie met de ionisatietechniek gaf voor de verschillende fracties het beste resultaat, maar de ionisatietechniek is nog een dure investering en de reductie lijkt nog onvoldoende.
Stofreductie in een volièresysteem - Mededeling Proefbedrijf Pluimveehouderij (Ine Kempen, 2016)

Asbest in land- en tuinbouwbedrijven (2009)

In 2009 gaf de Vlaamse Overheid (departement Leefmilieu, Natuur en Energie) een brochure uit met als titel 'Asbest in land- en tuinbouwbedrijven - tips voor het veilig omgaan met asbesthoudend materiaal'. Deze bevat allerhande informatie over het gebruik van asbest in de land- en tuinbouw, het opsporen van, omgaan met en verwijderen en afvoeren van dit materiaal. 
Asbest in land- en tuinbouwbedrijven - tips voor het veilig omgaan met asbesthoudend materiaal (Vlaamse Overheid, 2009)